آویزی به شکل ساعت
کالیبر ۵۶۰ پ که مکانیزم مکانیکی با تراکم فنر خودکار میباشد در کارخانه پیاژه طراحی شده، گسترش یافته و ساخته شده و مجهز به سیستم پیچیده نشانگر ثانیههای قهقرایی میباشد.عقربه بر روی قوسی از دایره در محل ساعت ۱۲ حرکت کرده و پس از اتمام مسیر بیدرنگ به نقطه شروع خود برمیگردد. ۲۴ ماه صرف ریزه کاریهای هنری از جمله حکاکی کت دو ژنو، برجسته نمودن صفحه، کشش پلها و همچنین پیچهای بلویی شدهاست.
نظرات کاربران
UserName