مدادهای رنگارنگ
در تکنیکهای نقاشی با مداد رنگی میتوان تنها از سه رنگ اولیه استفاده کرد، یا تعداد رنگهای بیشتری را به کار برد. حتی عدهای از جعبه مدادهای ۷۲ رنگی استفاده میکنند.
نظرات کاربران
UserName