گیتار الکتریک

گیتار الکتریک نوعی گیتار است که صدای آن بهوسیله تقویتکنندهای الکتریکی تشدید و یا تغییر مییابد. استفاده این ساز در موسیقی از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد.گیتار الکتریک در سبکهای مختلفی از جمله راک، متال، بلوز، پاپ، جاز و هیپ هاپ استفاده میشود، اما در سبک راک ، متال و بلوز به عنوان ساز اصلی مورد استفاده قرار میگیرد.

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
گیتار الکتریک

Electric Guitar
تصاویر مرتبط