تصویری از پشت صحنه یک فیلم
کارگَردان اصلیترین عامل تبدیل شدن یک فیلمنامه یا نمایشنامه به یک فیلم سینمایی یا تلویزیونی، نمایش (تئاتر)، نمایش تلویزیونی (تله تئاتر)، فیلم پویانمایی و سریال تلویزیونی است. به همین دلیل است که همواره، یک اثر تصویر متحرک را بنام کارگردان آن میشناسند.
نظرات کاربران
UserName