باله

باله ایران سرچشمه در روسیه تزاری دارد. برخی سرکیس جانبازیان را (که تحصیلکرده لنینگراد بود) را بهعنوان پدر باله ایران یاد میکنند. با اینحال روسها در زمان قبل از کمونیسم در قزوین سالن باله تأسیس کرده بودند که امروزه عمارت شهرداری قزوین است. اولین کمپانی دولتی باله در ایران در سال ۱۹۶۹ بنام سازمان باله ملی ایران افتتاح شد

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
رقص باله

Ballet
تصاویر مرتبط