وسایل نقاشی

سابقه و تاریخ نقاشی آبرنگ بسیار کهن است و از اولین نقاشی های آبرنگ می توان به نقاشی های درون غار اروپای پله لیتیک و نگار نوشت های مصریان قدیم اشاره کرد. اوج نقاشی آبرنگ به اروپای سده های میانه تاریخ در زمان رنسانس می رسد و هنوز ادامه دارد

نظرات کاربران
UserName