ارتش زنان در جنگ جهانی دوم
طی سالهای نه چندان دور در دوران جنگ جهانی دوم نیز زنان تلاشهای بسیاری در عرصه جنگ داشته و شغلهای پرخطری را به عهده داشته اند. برخی از این مشاغل مستقیما با جنگ در ارتباط بوده برای مثال زنانی که در ارتش خدمت میکردند و در خدمت نیروهای هوایی و دریایی ارتش کشورهای مختلف بوده اند ، افسران زیادی در طول جنگ جهانی دوم زن بوده اند و مستقیما رهبری نیروها را در خطوط مقدم بر عهده داشته اند. برخی زنان نیز با نفوذ و جاذبه زنانه خود به جاسوسی در جبهه دشمن میپرداختند و از این طریق به کشور خود خدمت میکردند به طوریکه موفق ترین جاسوسان آن دوران را زنان تشکیل میدادند.
نظرات کاربران
UserName