روزنامه باني فيلم، چهارشنبه 20 شهريور 1392
114 سالگي سينما و بازگشايي خانه سينما مبارك باشد
/رضاداد: امروز سينما نحيف و رنجور شده
/در جستجوي مفهوم سينماي ملي
/ده نمكي: شوراي عالي سينما بوي روزمرگي مي داد
نظرات کاربران
UserName