روزنامه كيهان، چهارشنبه 20 شهريور 1392
اعتراض هاي جهاني نتيجه داد حمله به سوريه منتفي شد
/روحاني: دولت نه يد بيضاء دارد و نه عصاي موسي
/زيبا كلام: گفتمان اعتدال كجا بود؟ روحاني تصادفي راي آورد
/اسرائيل ،عربستان،امارات و اردن در بركناري مرسي دست داشتند
نظرات کاربران
UserName