روزنامه كار و كارگر، چهارشنبه 20 شهريور 1392
80 هزار میلیارد تومان از بودجه 92 عددسازی محض و غیرقابل وصول است/ايران بايد با تدبير از بحرانهاي تحميلي و منطقهاي عبور كند/حقوق بازنشستگان تاميناجتماعي از همين ماه همسانسازي ميشود/انتخاب سه قاضي براي رسيدگي به حادثه اتوبان تهران-قم/دريابان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي شد
نظرات کاربران
UserName