روزنامه جهان صنعت، یک شنبه 10 شهریور 1392

میراث دولت دهم برای کار و تولید در سال 91: سقوط نرخ رشد صنعت/چگونگی موضع جمهوری اسلامی در جنگ سوریه: بدشانسی دولت روحانی/خداحافظی صنعت با آمارهای وارونه/مظاهری پیشنهاد اجرای طرح ساماندهی اقتصادی خاتمی را به روحانی داد/انصاری معاون پارلمانی رییسجمهور شد/روحانی اعضای شورایعالی جمعیت هلالاحمر را منصوب کرد/

نظرات کاربران
UserName