روزنامه باني فيلم، پنج شنبه 7 شهريوز 1392
امير نادري و كيا رستمي به جشنواره ونيز ميروند
/عدالت را به سينما بازگردانيد
/2 خانه براي يك سينما
/خبر باني فيلم تاييد شد ، اوشين ايراني ساخته ميشود
نظرات کاربران
UserName