روزنامه خبر ورزشي، چهارشنبه 6 شهريور 1392
خلعتبري 500 دقيقه هم بازي كند به استقلال گل نميزند
/داوري : هيچ وقت در ليگ ايران بازي نخواهم كرد
/فتح الله زاده: رويانيان از هواپيما پايين بيايد دربي را مي بازد
/ترك ايران گزينه آخر كارلوس
نظرات کاربران
UserName