روزنامه خبر ورزشي، سه شنبه 5 شهريور 1392
فتح الله زاده: از فدراسيون به فيفا شكايت ميكنيم
/خلعت بري: 5 دقيقه هم بازي كنم به رحمتي گل ميزنم
/حمله قلبي دايي پس از بازي با نفت
/رويانيان: 70 درصد پول را هدايتي ميدهد،به عجمان گفتيم شماره حساب بدهد
نظرات کاربران
UserName