روزنامه باني فيلم، پنج شنبه 31 مرداد 1392
هنر پيشه مطرح تركيه به ايران مي آيد
/غفوريان هم به مجموعه طنز مديري پيوست
/وزير ارشاد به برخوردهاي شخصي و جناحي خاتمه دهد
/كيانيان از روايتهاي نو در سينما استقبال ميكنيم
نظرات کاربران
UserName