روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

باز هم نقص فنی و داستان تکراری آتشسوزی: حمایت از خودروسازان داخلی به چه قیمت!/مهمترین اقدام وزیر اقتصاد؛ اصلاح سیستم حسابداری دولتی/وعده طیبنیا برای ارز تکنرخی: رییسکل بانک مرکزی تا فردا معرفی میشود/

نظرات کاربران
UserName