گلی زرد روی فنجانی سفید

فنجان در زبان فارسی برای کاسه مسی هم بکار می رفته است و معروفترین آنها فنجانی است که برای ساعت آبی بکار می رفته است.و این درمبحث تاریخ ابزارهای زمان قرار دارد.

نظرات کاربران
UserName