برگ پاییزی روی کتاب

تاکنون تعریف مشخص و کاملی که بتواند مفهوم تمام انواع گوناگون کتاب را در بر بگیرد، ارائه نشدهاست.[۱] اما یکی از تعاریف معتبری که درمورد کتاب ارائه شدهاست، مربوط به سازمان یونسکو میشود؛ کتاب یک اثر چاپی صحافی شدهاست که بیشتر از ۴۹ صفحه داشته باشد و مانند نشریات، تحت یک عنوان ثابت، بهصورت دورهای منتشر نشود.

نظرات کاربران
UserName