کاسه ای پر از دانه های قهوه
در سالهای اخیر کشور برزیل با تولید حدود یک سوم قهوه در جهان رتبه اول را به خود اختصاص دادهاست. بعد از برزیل کشورهای ویتنام، کلمبیا و اندونزی به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم قرار دارند. اکثر مناطق کشت عمده قهوه بر روی کمربند استوایی و مناطق پر باران قرار دارند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
قهوه

Coffee
تصاویر مرتبط