گلدانی با گلهای صورتی
گل را میتوان جوانهای تصور کرد که برای تولیدمثل گیاه مادر تغییر شکل یافتهاست. در جریان تبدیل برگ به گل، برگ از نظر شکل و رنگ دستخوش تغییرات فراوانی میشود. این برگهای تغییرشکلیافته را قسمتهای گل مینامند
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
گل

Flower
تصاویر مرتبط