برگی پاییزی روی کتاب

کتاب مجموعهای از صفحه‎های کاغذی است که متنی روی آن‎ها نوشته شده و از یک طرف به هم بسته شدهاند و مجلد است. به مجلّدکردن کتاب به اصطلاح صحافی گفته میشود. کتاب در اندازههای گوناگون وجود دارد. در ایران قطع رحلی، وزیری و جیبی از معروفترین قطعهای کتاب است.

نظرات کاربران
UserName