روزنامه جهان صنعت27 مرداد ۱۳۹۲

اتهامزنی و بحرانسازی نقشه راه محافظهکاران: انفعال در کمین دولت تدبیر/تفکیک منابع بودجهای از منابع پولی: استقلال بانک مرکزی در دست وزیر اقتصاد

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
روزنامه جهان صنعت27 مرداد ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط