دسته ای گورخر در بیابان

پژوهشهای جدید در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد که نوع بازتاب نور از بدن مخطط گورخر جذابیت کمتری برای خرمگسها دارد و خرمگسها بدن چارپایان سیاه را برای نیش زدن به بدن راهراه گورخر ترجیح میدهند. این پژوهش نشان میدهد احتمال اینکه راهراه شدن بدن گورخرها در مسیر تکامل ژنتیکی به خاطر دفع خرمگسها بودهباشد زیاد است.

نظرات کاربران
UserName