مرکز هزاره ولز در کاردیف
شهر کاردیف، بخش باستانی کشور ولز است که آن را با نام شهر جادو نیز میشناسند.این شهر، در ناحیهٔ خاکستریرنگ قارهٔ اروپا واقع شدهاست. شهر کاردیف، قسمت اندکی از نیازهای کشور ولز را تأمین میکند.کاردیف در سال ۱۹۰۵ بهعنوان یک شهر سلطنتی بنا شد و در سال ۱۹۵۵، رسماً به عنوان پایتخت ولز شناخته شد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ولز

کاردیف

Wales

Cardiff
تصاویر مرتبط