معبد پترا در اردن

معبد پترا یك پرستشگاه به سبك یونانی با ارتفاع 42 متر است كه آنرا گنجینه نیز می نامند.این معبد در میان ساختمانهای مجلل و با شكوه در پترا كه همگی آنها در سنگ تراشیده شده اند، بی همتاست.این معبد به طور كامل در سنگ تراشیده شده است.

نظرات کاربران
UserName