تپه های شن و ماسه در نامیبیا
تپههای شنی پس از تشکیل در محل خود ثابت نمیمانند، بلکه در جهت وزش باد جابجا میشوند. با وزش باد ماسهها در دامنهای که در جهت باد قرار دارد به طرف بالا رانده میشوند و پس از رسیدن به قله در دامنه پشتی تپه غلطیده و در آنجا جمع میگردند. جابجایی تودههای ماسهای در شرایط عادی به 10 تا 20 متر در سال میرسد.
نظرات کاربران
UserName