اسکی بازان در حال کشیدن سورتمه

سورتمه، نوعی وسیله نقلیه بدون چرخ است که بیشتر در مناطق سردسیرروی برف کشیده میشود. این وسیله از دوران باستان به کار میرفته و در سطوح پوشیده از برف و یخ، که حرکت وسیله چرخدار به کندی صورت میگرفتهاست سورتمه با داشتن تیغه (از جنس چوب، استخوان و بعدها فلز) به جای چرخ، از اصطکاک کمتری برخوردار و بدینسان کشیدن آن آسانتر بوده است.

نظرات کاربران
UserName