فانوس های پرنده
ميليون ها نفر در چين با شرکت در جشنواره فانوس تعطيلات سال نو قمری را به پايان بردند.جشنواره فانوس به طور سنتی در آخرين روز از تعطيلات سال نو چينی برگزار می شود و هزاران بازديدکننده را به پکن می کشاند.
نظرات کاربران
UserName