ورزش کشتی

کُشتی نوعی ورزش است که در آن دو انسان غیر مسلح با یکدیگر گلاویز شده و برای به زمین زدن یا بیتعادل کردن حریف خود تلاش میکنند. کشتی یکی از قدیمیترین و فراگیرترین ورزشهای دنیا است و احتمالاً در دوران ماقبل تاریخ با تغییر شکل در جنگهای تنبهتن و جایگزین کردن مرگ یا صدمات شدید با یک پیروزی نمادین ایجاد شدهاست.

نظرات کاربران
UserName