چهار گوساله کنجکاو
واژهٔ گوساله از گو به معنای گاو و ساله (سال + 'ه پسوند نسبت) به معنای دارای یک سال ساختهشدهاست. بنابراین گوساله یعنی گاو یکساله.
نظرات کاربران
UserName