قایق های موتوری

قایق موتوری قایقی است که توسط موتور نیرو میگیرد. بعضی از قایق موتوریها دارای موتور داخلی و برخی دارای موتور خارجی نصب شده بر پشت قایق که شامل موتور درونسوز، گیرباکس و ملخ در یک واحد قابل حمل هستند.

نظرات کاربران
UserName