آبشار زیبا

رودهایی که در مناطق کوهستانی جاری اند، آبشارهای متعدد دارند. آبی که در امتداد دامنه جاری است، از روی قطعه سنگها و لبههای سنگی زیادی میگذرد و آبشارهای کوچکی تشکیل میدهد. در مناطق ساحلی بهندرت آبشار دیده میشود. اما اگر رود از ارتفاعی به دریا بریزد، در آن محل نیز آبشار تشکیل خواهد شد.

نظرات کاربران
UserName