هواپیمای نظامی

اصطلاح هواپیمای نظامی طیف وسیعی از هواپیماها را، از هواپیمای مدل گرفته تا بزرگترین هواپیمای جهان، در بر دارد. بسیاری از این هواپیماها فقط در اختیار ارتشها و نیروهای هوائی کشورها است.جنگندهها و هواپیماهای ترابری نظامی دو دسته شناخته شدهتر هواپیمای نظامی هستند.

نظرات کاربران
UserName