قایق به گل نشسته

قایق معمولاً از کشتی کوچکتر است. برپایه یکی از تعریفها، قایق شناوری است که قابل حمل توسط کشتی باشد. قایق در اصل تشکیل شده از یک ساختار شناوری به نام بدنه و یک ساختار پیشرانش، گاه برای آن عرشهای هم میسازند. پیشرانش قایق میتواند بهوسیله پارو، بادبان، پدال، چرخپرههای بخار و یا موتور باشد.

نظرات کاربران
UserName