بالون رنگارنگ

یک بالون، گونهای هواگرد است که به دلیل شناوری، در بالا باقی خواهد ماند. یک بالون با وزش باد به جنبش در میآید و آسمان را درمینوردد.

نظرات کاربران
UserName