روباه خواب

در سراسر دنیا روباها به رنگهای مختلف دیده میشوند. در بیابانهای آفریقا و در خاورمیانه در کویرها ودر دشتهای خشک نیز روبا زندگی میکند. روباه سرخ در اروپا، آفریقا، ودر آسیا و آمریکای شمالی به سر میبرند. همه روباهان سرخ، سرخ نیستند.

نظرات کاربران
UserName