مسابقه شنا

شواهد باستانشناسی نشان میدهند که قدمت شنا و شنا کردن به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدنهای آشور و یونان و روم باستان باز میگردد. آنچه از گذشته آموزش شنا میدانیم بر اساس یافتههایی است که از حروف تصویری هیروگلیف مصریان به دست آوردهایم.

نظرات کاربران
UserName