استادیوم
استادیومها از یک محوطه اصلی یا زمین بازی، که پیرامون آن محلهای قرار دارد که تماشاگران و یا بینندگان برنامه بطور ایستاده یا نشسته قادر خواهند بود آن مراسم را تماشا کنند
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
استادیوم

palaestra
تصاویر مرتبط