دنیای شفاف پشت عینک

به عینکی ( در انگلیسی Spectacles و Glasses )که عدسی آن شعاعهای نور عبور یافته را به هم نزدیک نموده یا دور سازد (واگرا یا همگرا باشد) عینک طبی میگویند. عینک طبی برای اصلاح دید در عیوب انکساری چشم به کار میرود.اصلاح دید نزدیکبینی با عدسی مقعر یا واگرا و اصلاح دید دوربینی با عدسی محدب یا همگرا است.

نظرات کاربران
UserName