غرش یک ببر

حیوانی است قوی و پر تحرک و مقاوم. به این ترتیب کاملا به شکار نزدیک شده و بطور ناگهانی به وی جهش میکند. معمولا بوسیله شکستن مهرههای گردن و خرد کردن جمجمه شکار خود را فورا میکشد.

نظرات کاربران
UserName