آبشار کوچک
رودهایی که در مناطق کوهستانی جاری اند، آبشارهای متعدد دارند. آبی که در امتداد دامنه جاری است، از روی قطعه سنگها و لبههای سنگی زیادی میگذرد و آبشارهای کوچکی تشکیل میدهد.
نظرات کاربران
UserName