گربه کوچولوی ناز
در زبان کودکانه گربه را پیشی مینامند و جالب اینکه در زبان ترکی نیز گربه را پیشیک می گویند. در اصطلاح، به گربههایی با پشم های بلند گربهٔ بُراق گفته میشود.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
گربه

Cat
تصاویر مرتبط