جدال دو بچه پلنگ
آيا ميدانستيد كه - پلنگ دوست دارد در روز آب بياشامد ولي در موقع شكار خوب به آب كمتري نياز دارد.- گستره شنوايي پلنگ دو برابر انسان است و در نور ملايم، بينايياش شش برابر بيشتر و بهتر است.
نظرات کاربران
UserName