قایقی روی رودخانه
رود یا رودخانه که در زبان پهلوی هم رود گفته میشود، آبی است روان که از به هم پیوستن آب چند چشمه در درههای کوهستانی به وجود آمده و جریان مییابد تا به دشتها، دریاچهها و یا دریاها و اقیانوسها بریزد.
نظرات کاربران
UserName