گاوهای یک رنگ
گاو پستانداری است سُمدار، نشخوارکننده و تهیشاخ از راسته زوجسُمان، از خانواده گاوسانان. خانوادهٔ گاوسانان در برگیرندهٔ چندین سرده است که سردهٔ Bos همهٔ گاوها و گاومیشها را در بر میگیرد
نظرات کاربران
UserName