آدم آهنی
رُبات دستگاهی الکترو-مکانیکی برای انجام وظایف گوناگون است. یک ماشین که میتواند برای عمل به دستورهای گوناگون برنامهریزی گردد و یا یک سری کارهای ویژه انجام دهد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
آدم آهنی

ROBOT
تصاویر مرتبط