آبشار زیبا
آبشار یکی از پدیدههای زمینشناسی است که در آن آب یک رودخانه از یک فلات یا ارتفاع با سرعت زیاد به پایین یک دره یا دامنه میریزد.
نظرات کاربران
UserName