جانوران يا حيوانات يکي از انواع مهم جانداران هستند که از دو زير‌گروه اصلي مهره داران و بي‌مهرگان تشکيل شده است.حيوانات اهلي با کمک آموز ش هايي که از طريق انسان دريافت مي کنند رفتارشان قابل کنترل مي شود و مي توانند با انسانها زندگي کنند
تبيان استانها،هفت اقليم،ايرانشناسي،استان مازندران
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
چالوس

جاذبه هاي گردشگري
تصاویر مرتبط