نابغه عظيم الشان حاج سيد زين العابدين كاشاني
سيد زين العابدين فرزند سيد نور الدين مقيم مکه معظمه، عالمی ربانی فقيهی محدث و رجالی از اکابر سادات و علمای بزرگ شيعه در مکه معظمه بود. کاشانی سالها در کنار حرم امن خدا به ترويج و تأليف و تحقيقات علمی اشتغال داشت او از علوم آل محمد سرشار بود و از خلوص و تقوی و پارسائی بی همتا مخالفان بدو رشک بردند و سرانجام در اواسط قرن یازدهم شهيدش نمودند و در مقبره ابوطالب مدفون شد. محدث قمی در فوايد علامه امينی در شهداء الفضيله به اوصاف او پرداخته و او را در جمله اعلام بزرگ شهدای راه فضيلت ثبت نموده اند آنها اضافه می کنند که در سال 1039 باران زيادی به مکه فرو ريخت که عده ای به هلاکت رسيدند و ارکان خانه خدا فرو ريخت سرانجام به هنگام تجديد خانه و نصب حجر الاسود اشراف مکه و اهالی و علما همکاری و همياری نمودند و اين سيد محترم نيز در جمله آنها بود و از خدا خواست که در روزهای آخر نصب حجر به دست وی باشد دعای او مستجاب شد و در روز موعود بعض امرا و اعيان نيامدند و آنها نيز که بودند با توجه به سيادت و مقام علمی او نصب حجر را به او محول نمودند و اين افتخار بزرگ در آن سال نصيب او گرديد ظاهرا در اواسط قرن یازدهم 1045 به دست مخالفان در مکه شهيد شد روانشان شاد خدايش درجات او عالی است متعالی فرمايد.
نظرات کاربران
UserName