فقيه بزرگ استاد عظيم شيخ يوسف خراساني
سید یوسف خراسانی از فقیهان و علمای قرن سیزدهم هجری و از معاصرین حجتالاسلام محمدباقر شفتی و نزد او معزز و محترم بوده و سالها به تدریس معارف الهی در اصفهان اشتغال داشتهاست. معروفترین اثر وی الکوکب الضیائیه در شرح بر الزبده فی الاصول شیخ بهایی است. از دیگر آثار او میتوان از حاشیه بر حاشیه ملا میرزا جان، و حاشیه بر مدارک نامبرد. سید یوسف خراسانی در شب ۲۴ ربیعالاول ۱۲۴۶ (قمری) برابر با ۲۱ شهریور ۱۲۰۹ وفاتیافت. وی همراه با فاضل هندی و سید محمدرضا خراسانی در مقبره مشترکی در تخت فولاد اصفهان مدفون است.
نظرات کاربران
UserName